วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

คำถามท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 6

1.อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายความว่าอย่างไร
ตอบ Internet คือ ระบบเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกันโดยใช้ Protocol มาตรฐานสำหรับ Internet (IP) เพื่อบริการข้อมูลแก่ผู้ใช้จำนวนหลายพันล้านคนทั่วโลก เป็นเครือข่ายของเครือข่ายทั้งหลาย หรือ เรียกว่า Network of Network

2.จงอธิบายความสำคัญของอินเทอร์เน็ตทางด้านการศึกษาว่ามีอะไรบ้าง

ตอบ 1.สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลด้านการบันเทิง ด้านการแพทย์และอื่นๆ ที่น่าสนใจ
2.ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะทำหน้าที่เปรียบเทียบเสมือนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่
3.นักศึกษาสามารถใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อกับมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอื่นๆ เพื่อค้นหาข้อมูลที่กำลังศึกษษอยู่ได้ ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อความเสียง ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ


3.จงบอกประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ตอบ ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์หลายด้าน และมีประโยชน์ต่อบคคลทุกคนที่ใช้บริการ อาทิ การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล เพื่อการศึกษาหรือเพื่อเป็นข้อมูลในการทำงานด้านต่าง การใช้อินเทอร์เพื่อการสื่อสาร เช่นการส่งอีเมล์ การสนทนาการบนออนไลน์โดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อม หรือใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิง ในการดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น


4.การติดต่อโดยใช้สายโทรศัพท์ผ่านอุปกรณ์ Modem หมายความว่าอย่างไร
ตอบ เป้นการส่งเอสไอพีที่เราเป็นสมาชิกอยู่โมเดม คือ อุปกรณ์แปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัญญาณโทรศัพท์ และแปลงสัญญาณโทรศัพท์ให้เป็นสัญญาณคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณดิจิทัลจากคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณอนาล็อกผ่านสายโทรศัพท์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทาง และยังสามารถเปลี่ยนจากอนาล็อกเป็นดิจิทัลได้


5. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต www มีประโยชน์อย่างไร
ตอบ เป็นบริการระบบเครือข่ายข่าสารที่มีข้อมูลอยู่ทุกแห่งในโลก ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านั้น สามารถอยู่ในรูปแบบแตกต่างกัน เช่น เอกสาร รูปภาพเคลื่อนไหว และเสียง เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้สามารถเชื่อมโยงเป็นระบบและสืบค้นได้ง่าย


6. จงยกตัวอย่างประโยชน์ของ E-mail
ตอบ เป็นบริการรับส่งข้อมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล์ ที่มีข้อมูลเป็น เอกสารสำคัญ รูปภาพ เสียง หรืออื่นๆ และสามารส่งได้อย่างรวดเร็ว

คำถามท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 7

1.จงอธิบายเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ ว่ามีกี่ประเภท
ตอบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
1.อินทราเน็ต (Intranet) คือเป็นเครือข่ายสำหรับองค์กร และข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
2.เอกซ์ทราเน็ต (Extranet) คือ เป็นเครือข่ายแบบองค์กรเหมือนกับ อินทราเน็ต แต่เปิดให้สมาชิกภายนอกที่ได้รับอนุญาตเชื่อมต่กับเครือข่ายได้ เช่น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด
3.อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายสาธารณะที่ไม่มีเจ้าของ ทุกคนที่อยากจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายสามารถเชื่อมต่อได้ แต่ต้องปฏิบัติตามกฏกติกาที่ได้มีการกำหนดไว้
4.รูปแบบของข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอรืประเภทต่างๆ เป็นเครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนั้น รูปแบบของการนำเสนอข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจึงอาจแตกต่ากันได้


2.อินทราเน็ต (Intranet) หมายความว่าอย่างไร
ตอบ คือเป็นเครือข่ายสำหรับองค์กร และข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร หรือ ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ขององค์กร คอมพิวเตอร์ที่ใช้อาจอยูในตึกเดียวกัน หรือกระจายอยู่ทั่วประเทศ เช่น บริษัท โตโยต้า จำกัด ที่มีสาขากระจายอยูอยู่ทั่วประเทศและทั่วโลก


3.จงยกตัวอย่างแหล่งข้อมูลการสืบค้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ตอบ http;//www.google.com
http://www.altavista.com
http://www.excite.com
http://www.yahoo.com เป็นต้น


4.จงอธิบายวิธีการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซค์Google พอสังเขป
ตอบ ให้พิมพ์คำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการค้นหาเพียง 2-3 คำ แล้งกดแป้น Enter หรือคลิกที่ปุ่ม Go ก็จะแสดงเว็บเพจที่ค้นพบ โปรแกรมการค้นหาของ Google จะแสดงเฉพาะเว็บเพจที่มีคำทุกคำที่ท่านได้พิมพ์ลงไป ถ้าเราใส่คำค้นหามากขึ้น จำนวนเว็บเพจที่เราต้องการก็จะลดลง


5.Digital library หมายความว่าอย่างไร
ตอบ การจัดเก็บสารสนเทศในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แทนที่จะเก็บในรูปของสื่อพิมพ์ เพราะการค้นหาจะได้ง่ายมากขึ้น อย่างที่เราต้องการอ่านหนึ่งสือหนึ่งเล่ม แต่ไม่มีเวลาที่จะไปที่ห้องสมุด ถ้าเรามีรหัส เราสามารถที่จะเข้าถึงระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดนั้นได้ แล้วเราก็สามารถที่จะอ่านหนังสือเล่มที่เราต้องการได้บนแท็ปเล็ต หรืคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องถือหนังสือเป็นเล่ม แต่การอ่านหนังสือแบบดิจิทัลนั้น จะต้องมีสือตัวกลางในการเชื่อมต่อ คือ อินเทอร์เน็ต


6.จงยกตัวอย่างแหล่งข้อมูลเว็บไซต์ประเภทของการศึกษา
ตอบ 1.เว็บไซค์โครงการ Schoolinet@1509(http://www.school.net.th)
2.เว็บไซค์ Learn Online (http://www.learn.in.th)

คำถามท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 8

1. ให้ผู้เรียนตอบคำถามต่อไปนี้ โดยเขียนตามความเข้าใจของผู้เรียน
1.1 การนำเสนอผลงานมีวัถตุประสงค์อย่างไร
ตอบ 1. ให้ผู้ชมเข้าใจสาระสำคัญของการนำเสนองาน
2.ให้ผู้ชมเกิดความประทับใจ ซึ่งจะนำไปสู่ความเชื่อถือในผลงานที่นำเสนอ


1.2 หลักการพื้นฐานสำคัญของการนำเสนอผลงานมีอะไรบ้าง
ตอบ 1. การดึงดูดความสนใจ
2.ความชัดเจนและความกระชับของเนื้อหา
3.ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย


1.3การบรรยายสดกับการพากย์มีข้อพิจารณาในการเลือกใช้ต่างกันอย่างไร
ตอบ การบรรยายสดเหมาะสำหรับการประชุมสัมนา เพื่อให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม และมีการสร้างบรรยกาศให้เหมาะสมกับช่วงเวลาอารมณ์ที่จะพูด
ส่วนการพากย์ เหมาะสำหรับการถ่ายทอดโดยไม่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม อาจมีการพากย์เสียงที่ไพเราะ และเติมเสียงประกอบ เพื่อสร้างบรรยากาศ


1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการนำเสนอผลงานที่ใช้ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง
ตอบ 1. เครื่องฉายสไลด์
2. เครื่องฉายแผ่นใส
3. เครื่องฉาย Data Projector หรือ LCD Projector


1.5รูปแบบที่ใช้ในการนำเสนอผลงานที่ใช้ในปัจจุบันมีอะไรบ้าง
ตอบ 1. การนำเสนอแบบ Slide Presentation มีดังต่อไปนี้ คือ
1.1 โดยใช้โปรแกรม Power Point
1.2 โดยใช้โปรแกรม ProShow Gole
1.3 โปรแกรม Flip Album
2. รูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI Assisted Insturction) มีดังต่อไปนี้
2.1 การใช้โปรแกรม Authorware
2.2การใช้ระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ Moodle
3.รูปแบบ Social Network มีดังต่อไปนี้
3.1 การใช้เว็บบล็อก (Weblog) เพื่อการเรียนการสอน
3.2 การนำเสนอแบบ Web page
3.3 Word press
ในการสร้างภาพ สามารถแทรกไฟล์ภาพที่มีอยู่ และภาพจากอินเตอร์เน็ต
..............
..............
..............
ตัวอย่างเช่น


สวัสดีเพื่อนๆ การประถมศึกษา คบ.2 หมู่1/2557 ทุกคน